Aktuality

   

§1

Název, sídlo, působnost

 1. Název spolku je Klub bechtěreviků České republiky, zapsaný spolek
 2. Zkrácený název je Klub bechtěreviků ČR z.s.
 3. Právní forma: Spolek podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník)
 4. Používaná zkratka: KB ČR z.s., KB ČR
 5. Rok vzniku: 1990
 6. IČ: 00550477
 7. Sídlem spolku je Revmatologický ústav; Na Slupi 450/4; 128 50 Praha 2 - Nové Město
 8. Klub bechtěreviků ČR z.s. má celostátní působnost, své organizace vytváří ve všech krajích ČR, v rámci krajů mohou vzniknout místní nebo regionální organizace

§2

Použité zkratky 

KB ČR - Klub bechtěreviků České republiky

SD, SD KB ČR - Shromáždění delegátů KB ČR

RV, RV KB ČR - Republikový výbor KB ČR

P-KB, P-KB ČR - Předsednictvo KB ČR

KRK, KRK KB ČR - Kontrolní a revizní komise KB ČR

KO KB (příslušný kraj) - Krajská organizace KB příslušného kraje

KO KB p.s. (příslušný kraj) - Krajská organizace KB, pobočný spolek příslušného kraje

KS KB (příslušný kraj) - Krajské shromáždění KB příslušného kraje

KV KB (příslušný kraj) - Krajský výbor KB příslušného kraje

§3

Poslání a hlavní směry činnosti

 1. Klub bechtěreviků České republiky z.s. (KB ČR) je volným a dobrovolným sdružením zdravotně postižených občanů Bechtěrevovou chorobou (diagnóza ankylozující spondylitida), rodinných příslušníků 

§4

Cíle činnosti

 1. Hlavním cílem činnosti KB ČR je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob postižených Bechtěrevovou chorobou v součinnosti s orgány státní správy, organizacemi zdravotně postižených v jiných zemích

§5

Hlavní předmět činnosti

 1. KB ČR samostatně, nebo prostřednictvím svazů spolků, či dalších organizací, jejichž je většinou členem zejména:
  1. Navrhuje orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní a jiná opatření podle potřeb zdravotně postižených Bechtěrevovou chorobou
  2. Posuzuje návrhy opatření týkající se životních podmínek zdravotně postižených Bechtěrevovou chorobou
  3. Spolupracuje se samosprávou krajů, měst a obcí při tvorbě, realizaci a monitorování koncepcí a plánů vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v daném regionu
  4. Podílí se v souladu s právními předpisy na vypracování a realizaci koncepcí rovnoprávného začleňování zdravotně postižených osob Bechtěrevovou chorobou do společnosti
  5. Spolupracuje s dalšími spolky a organizacemi zdravotně postižených osob
  6. Je a stává se členem mezinárodních organizací, sdružujících osoby s revmatickými chorobami
  7. Podporuje zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení, zajišťuje a zprostředkovává osvětovou a poradenskou činnost pro své členy
  8. Vydává publikace se zaměřením na revmatické choroby
  9. Organizuje a pořádá pro své členy ozdravné, rehabilitační a rekondiční akce s cílem zlepšení a udržení jejich zdravotního stavu, pomáhá se začleňováním osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí
  10. Vytváří zázemí a administrativní servis pro své členy

§6

Vedlejší činnost

 1. KB ČR vedle své hlavní činnosti:
  1. Pořádá veřejné sbírky na podporu hlavní činnosti spolku
  2. Organizuje akce na podporu hlavní činnosti spolku
  3. V rámci realizace vedlejší činnosti může KB ČR vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo výdělečné činnosti, za předpokladu, že její účel spočívá v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodářském využití spolkového majetku

§7

Členství v KB ČR

 1. Členství v KB ČR je určeno zejména všem zdravotně postiženým Bechtěrevovou chorobou a jejich rodinným příslušníkům, dále i všem fyzickým a právnickým osobám, které se ztotožní s cíli a zájmy KB ČR
 2. Podmínkou členství není státní občanství České republiky, ani sídlo právnické osoby na území České republiky
 3. Kolektivním členem se mohou stát za stejných podmínek fyzické a právnické osoby. Rovněž KB ČR může být kolektivním členem jiných právnických osob
 4. Rovněž KB ČR může být kolektivnímn členem jiných právnických osob
 5. Čestným členem KB ČR se mohou stát fyzické osoby, které se významnou měrou zasloužily o zdravotně postižené Bechtěrevovou chorobou, nebo o chod spolku

§8

Vznik členství

 1. Členství fyzických v KB ČR vzniká registrací na základě podané přihlášky a uhrazením členského příspěvku. Seznam členů nebude zpřístupněn
 2. Kolektivní členství právnických osob vzniká na základě podané přihlášky a schválením Předsednictvem KB ČR (P-KB). Proti zamítnutí kolektivního členství Předsednictvem KB, je možné dovolání k Republikovému výboru, případně ke Shromáždění delegátů KB ČR
 3. Čestné členství vzniká schválením na Shromáždění delegátů KB ČR. Návrh na čestné členství může podat kterýkoli člen spolku, kolektivní člen nebo orgán KB ČR

§9

Zánik členství

 1. Ze spolku KB ČR může každý člen dobrovolně vystoupit. Na žádost člena je ukončena jeho registrace v KB ČR a tím ukončeno i jeho členství
 2. Členství zaniká také úmrtím člena, nebo zánikem právnické osoby
 3. Členství zaniká též z důvodu dlouhodobé nečinnosti, zejména potom pro dlouhodobé neplnění si základních povinností
 4. Pro vážné porušení stanov nebo zájmů zdravotně postižených a zájmů KB ČR je možné rozhodnutím P-KB ČR pozastavit členství, případně navrhnout Republikovému výboru vyloučení člena. Vyloučený člen se může odvolat ke Kontrolní a revizní komisi KB ČR

§10

Práva a povinnosti člena

 1. Práva členů
  1. být informován o činnosti spolku a podílet se na jeho práci v příslušné organizaci
  2. navrhovat kandidáty do volených orgánů spolku
  3. volit a být volen do orgánů spolku
  4. podítet se na formulování a realizaci spolkové politiky ve prospěch členů i dalších zdravotně postižených osob
  5. podávat náměty a připomínky, včetně stížností k činnosti a rozvoji spolku
  6. svou vůlí k podání hlasu mohou projevit za fyzické přítomnosti, prostřednictvím písemné nebo elektronické korespondence, nebo jiným prokazatelným způsobem
  7. účastnit se na aktivitách KB ČR
 2. Povinnosti členů
  1. obhajovat a chránit zájmy zdravotně postižených a nemocných Bechtěrevovou chorobou, zejména zájmy členů  KB ČR
  2. dodržovat stanovy a směrnice KB ČR a platný právní řád ČR
  3. vystupovat a jednat tak, aby svým jednáním nebylo poškozováno dobré jméno KB ČR
  4. účastnit se podle svých možností spolkové činnosti KB ČR
  5. platit stanovené členské příspěvky

§11

Orgány KB ČR

 1. Orgány KB ČR jsou
  1. Shromáždění delegátů (SD)
  2. Statutární orgán - předseda KB ČR
  3. Republikový výbor KB ČR (RV)
  4. Předsednictvo KB ČR (P-KB)
  5. Kontrolní a revizní komise (KRK)
  6. Krajské shromáždění KB, příslušného kraje
  7. Krajský výbor KB, příslušného kraje (KV)
  8. Krajský výbor KB, pobočného spolku příslušného kraje

§12

Shromáždění delegátů KB ČR

 1. Shromáždění delegátů (SD) je nejvyšším orgánem KB ČR. Každý člen je na jeho jednání zastoupen delegátem. Počet delegátů, způsob a zásady jejich volby stanovuje Předsednictvo Klubu běchtěreviků na základě jednacího řádu, a to nejpozději v den svolání  Shromáždění delegátů
 2. Shromáždění delegátů je svoláváno k jednání nejméně jedenkrát za rok
 3. Shromáždění delegátů svolává svolavatel, většinou statutární orgán (předseda KB) pozvánkou, uveřejněnou v klubovém časopise, popřípadě jinou vhodnou formou, s uvedením projednávaného programu. Shromáždění delegátů se svolává nejméně třicet dnů před jeho konáním
 4. Shromáždění delegátů je povinen statutární orgán také, když o to požádá alespoň třetina všech členů KB ČR, nadpoloviční většina členů Republikového výboru, nebo nejméně třetina členů KRK
 5. Jednání Shromáždění delegátů se řídí jednacím řádem KB ČR
 6. Shromáždění delegátů
  1. schvaluje cíle a směry činnosti KB ČR
  2. schvaluje Stanovy KB ČR a jejich změny
  3. projednává a schvaluje zprávu o činnosti P-KB, RV, zprávu o hospodaření KB ČR a výroční zprávu
  4. projednává a schvaluje plán činnosti KB ČR na další období
  5. schvaluje zprávu Kontrolní a revizní komise
  6. volí a odvolává statutární orgán (předsedu KB ČR)
  7. volí a odvolává místopředsedu a členy předsednictva KB ČR (P-KB)
  8. volí a odvolává členy Kontrolní a revizní komise (KRK)
  9. schvaluje čestné členství v KB ČR
  10. rozhoduje o případném zániku spolku, o způsobu likvidace a o případném majetku
 7. Shromáždění delegátů přijímá svá rozhodnutí usnesením
 8. Shromáždění delegátů je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech delegátů
 9. Usnesení je přijato, schválí-li je nadpoloviční většina přítomných delegátů. Při hlasování má každý delegát jeden hlas
 10. Hlasování je tajné, delegáti mohou rozhodnout o hlasování aklamací
 11. O průběhu Shromáždění delegátů se učiní zápis
 12. Schvaluje minimální výši ročního členského příspěvku jednotlivých členů a kolektivních členů

§13

Statutární orgán KB ČR

 1. Statutárním orgánem KB ČR je předseda KB ČR
 2. Předseda KB ČR je současně předsedou P-KB a předsedou RV KB ČR
 3. Předseda KB ČR jedná jménem KB ČR, podepisuje jménem KB ČR a je odpovědný za činnost KB ČR
 4. Místopředseda KB ČR zastupuje předsedu KB ČR v případě, že ho předseda KB ČR k takovému zastupování písemně pověří. Místopředsedu může pověřit RV KB, pokud o tom rozhodne nadpoloviční většina všech členů Republikového výboru. K takovému pověření musí místopředseda svolat RV KB do 30 dnů. V případě pověření místopředseda KB jedná a podepisuje jménem KB ČR a vykonává všechny činnosti, které by jinak podle Stanov vykonával předseda KB, a to až do doby skončení tohoto pověření, nejdéle však do nejblíže následujícího Shromáždění delegátů, které je předseda nebo místopředseda povinen svolat nejpozději v termínu do šesti měsíců od data takového pověření
 5. Předseda KB část svých pravomocí, týkajících se krajských organizací, může delegovat na předsedu či jiného člena příslušného krajského výboru, a to formou písemného pověření
 6. Statutární orgán - předseda KB ČR, odpovídá za svou činnost Shromáždění delegátů KB ČR

§14

Republikový výbor KB ČR

 1. Je složen z předsedy KB ČR, členů předsednictva KB ČR (P-KB), a dále z jednoho voleného zástupce každé krajské organizace KB ČR
 2. Je usnášení schopný, pokud se jeho jednání zúčastní nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen RV KB ČR má při jeho jednání jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy KB ČR
 3. Svolává svolavatel, zpravidla předseda KB, k jednání podle plánu práce, nejméně dvakrát do roka. Na písemnou žádost třetiny členů RV, je povinen svolavatel, svolat mimořádné zasedání RV KB, a to do 30 dnů od doručení žádosti. Jednání RV KB ČR se řídí jednacím řádem
 4. Schvaluje jednací řád KB ČR
 5. Schvaluje interní předpisy a směrnice, nutné pro chod KB ČR
 6. Projednává a schvaluje hlavní obsahové dokumenty KB ČR a předkládá je nejvyššímu orgánu - Shromáždění delegátů KB ČR
 7. Projednává případné žádosti krajských organizací o vytvoření či zrušení krajské organizace jako pobočného spolku
 8. Projednává a schvaluje zásadní dokumenty vztahující se ke spolupráci s dalšími organizacemi zdravotně postižených v České republice i v zahraničí
 9. Schvaluje členství KB ČR v dalších spolcích či jiných organizacích, včetně ukončení členství v těchto organizacích
 10. Rozhoduje o případném vyloučení člena spolku dle § 9
 11. Navrhuje minimální výši ročního členského příspěvku členů jednotlivců i kolektivních členů
 12. RV KB ČR v období mezi jednáními Shromáždění delegátů vykonává i činnost, která by jinak patřila do kompetence Shromáždění delegátů (SD), pokud nesnese odkladu, nebo pokud svolané SD není usnášení schopné. Takové rozhodnutí RV je platné a účinné pouze do doby konání následujícího SD, které takové rozhodnutí potvrdí nebo zruší. Ani v takto vymezených případech není RV oprávněn rozhodnout o změně Stanov a o  zrušení či likvidaci KB ČR

§15

Předsednictvo KB ČR

 1. Předsednictvo KB ČR (P-KB):
  1. vykonává řídící a koordinační činnost spolku, zajišťuje účetnictví a hospodaření KB ČR, vede a vykonává veškeré organizačně administrativní práce a činnosti, spojené s chodem celostátní organizace KB ČR
  2. sumarizuje podklady a vypracovává výroční zprávu, včetně zprávy o hospodaření, kterou předkládá KRK a RV KB ČR
 2. Předsednictvo KB (P-KB) je minimálně pěti členné. Je složeno z předsedy KB, místopředsedy KB a dalších členů předsednictva KB. Všichni členové P-KB jsou voleni na Shromáždění delegátů KB ČR
 3. Každý člen P-KB je povinen zúčastnit se jeho jednání a při jeho jednání má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy KB
 4. Předsednictvo KB svolává k jednání předseda, místopředseda nebo jiný člen P-KB podle plánu práce, zpravidla 1x za měsíc, případně podle potřeby. Jednání se řídí jednacím řádem
 5. P-KB si k zajištění organizačně administrativní, hospodářské a další činnosti zřizuje pracovní komise, pracovní skupiny, popřípadě pověřuje konkrétními úkoly i jednotlivé členy spolku
 6. P-KB vede a průběžně aktualizuje databázi členů s důrazem na dodržení ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů. Způsob vedení a předávání dat je řešen samostatným vnitřním předpisem

§16

Kontrolní a revizní komise KB ČR

 1. Kontrolní a revizní komise KB ČR (KRK) průběžně kontroluje hospodaření KB ČR, hospodaření s majetkem KB ČR, dodržování Stanov a právních předpisů. KRK má celorepublikovou působnost
 2. KRK je minimálně tříčlenná
 3. Členství KRK není slučitelné s členstvím v jiném orgánu KB ČR
 4. Členové KRK si ze svého středu volí předsedu, případně místopředsedu KRK
 5. Jednání KRK řídí předseda, případně místopředseda KRK
 6. Členové KRK mají právo účastnit se jednání všech orgánů KB ČR s hlasem poradním
 7. KRK o provedených zjištěních neprodleně informuje stautární orgán - předsedu KB a současně navrhuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků
 8. Jednání KRK se řídí vlastním jednacím řádem

§17

Krajské organizace KB ČR 

 1. Na území kraje si členové KB ČR, kteří v tomto kraji bydlí nebo mají sídlo, zřizují krajské organizace. V každém kraji je možné zřídit pouze jednu krajskou organizaci KB ČR
 2. Hlavní cílem a obsahem krajské organizace KB ČR je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů členů a potřeb zdravotně postižených Bechtěrevovou chorobou v součinnosti s krajskými orgány státní správy a samosprávy a dalšími organizacemi v příslušném kraji
 3. Krajská organizace jedná s orgány státní správy svého kraje a navrhuje a projednává s nimi potřebná opatření ve prospěch a v zájmu zdravotně postižených ve svém kraji
 4. Název krajské organizace KB ČR je tvořen názvem Klubu bechtěreviků a názvem kraje (např. Klub bechtěreviků Jihočeský kraj)
 5. Krajské organizace ani její krajský výbor nemají samostatnou právní osobnost
 6. Předseda krajského výboru, případně jiný zástupce krajské organizace jedná jménem krajské organizace pouze na základě a v rozsahu písemného pověření statutárního orgánu KB ČR - předsedy KB ČR

§18

Krajské organizace KB ČR - Pobočné spolky

 1. Krajská organizace KB ČR může podat žádost o přiznání právní osobnosti - vznik krajské organizace, jako pobočného spolku (KO KB p.s. příslušný kraj). Žádost podává k RV KB ČR, předpokladem pro vznik KO KB, jako pobočného spolku, je souhlas nadpoloviční většiny členů krajské organizace, doložený usnesením Krajského shromáždění podle §10 těchto Stanov
 2. Právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku
 3. Pobočné spolky se mohou z důvodu své vlastní právní osobnosti vytvořit vlastní vnitřní předpisy a směrnice
 4. Po splnění všech právních a ekonomických náležitostí zajistí statutární orgán zápis do spolkového rejstříku
 5. Krajská organizace KB příslušného kraje - pobočný spolek si v žádosti o registraci stanovuje vlastní strukturu krajských orgánů a formu statutárního orgánu pobočného spolku
 6. Pobočný spolek vede vlastní účetnictví, odvozené od hlavního spolku, se kterým jej koordinuje
 7. Pobočný spolek musí při registraci uvést své sídlo, ke kterému musí doložit souhlas majitele nemovitosti
 8. KB ČR, jako hlavní spolek, neručí za případné závazky pobočných spolků. Statutární orgán KO KB p.s. příslušného kraje odpovídá za vyrovnání všech závazků této krajské organizace

§19

Orgány krajské organizace KB ČR

 1. Krajské organizace KB mají tyto orgány
  1. Krajské shromáždění (KS)
  2. Krajský výbor (KV)
 2. Krajské organizace KB - pobočné spolky mají tyto orgány
  1. Krajské shromáždění (KS)
  2. Krajský výbor (KV)
  3. Krajský revizor nebo Krajská revizní komise
 3. Krajské organizace KB - pobočné spolky mají navíc vybraný statutární orgán
  1. Kolektivní - krajský výbor
  2. Individuální - předsedu krajského výboru

§20

Krajské shromáždění

 1. Krajské shromáždění je nejvyšším orgánem krajské organizace
 2. Krajské shromáždění svolává svolavatel, většinou předseda krajského výboru nejméně jedenkrát ročně, zpravidla oznámením v klubovém časopise, nebo jinou vhodnou formou, minimálně 30 dnů před jeho konáním s uvedením programu
 3. Krajské shromáždění upřesňuje a rozvíjí cíle Klubu bechtěreviků pro daný kraj
 4. Krajské shromáždění schvaluje plán činnosti a hospodaření krajské organizace, včetně jejich hodnocení
 5. Krajské shrpmáždění volí a odvolává předsedu a další členy krajského výboru
 6. Krajské shromáždění krajské organizace, jako pobočného spolku volí a odvolává statutární orgán. V případě, že statutárním orgánem je předseda, volí vedle předsedy i další členy výboru. V případě, že statutární orgán je kolektivní, volí si zvolený krajský výbor předsedu ze svého středu
 7. Krajské shromáždění pobočného spolku volí krajského revizora, nebo krajskou revizní komisi
 8. Krajské shromáždění volí zástupce krajské organizace v RV KB ČR - člena RV KB
 9. Krajské shromáždění volí delegáty na Shromáždění delegátů KB ČR
 10. Krajské shromáždění přijímá svá rozhodnutí usnesením. Usnesení je platné při účasti nejméně jedné čtvrtiny členů a po schválení nadpoloviční většinou přítomných
 11. Krajské shromáždění jedná podle jednacího řádu

§21

Krajský výbor

 1. Krajský výbor řídí a koordinuje činnost v krajské organizaci  KB příslušného kraje. Pro výkon svých činností si může zřídit kanceĺář
 2. Krajský výbor KB je minimálně tříčlenný, je složen z předsedy a dalších členů krajského výboru
 3. Krajský výbor v souladu s obecně platnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů KB ČR vede pokladní operace v rámci dílčího hospodaření krajské organizace
 4. Krajský výbor pobočného spolku, zajišťuje vlastní účetnictví
 5. Krajský výbor zpracovává podklady pro výroční zprávu KB ČR za krajskou organizaci
 6. Předseda krajského výboru a předseda krajského výboru - pobočného spolku, který je i statutárním orgánem, může některého z členů krajského výboru pověřit písemně svým zastupováním, nejdéle však  do doby následujícího krajského shromáždění, které je předseda nebo jeho pověřený zástupce povinen svolat nejpozději v termínu šesti měsíců od data takového pověření
 7. V případě, že předseda krajského výboru - pobočného spolku, jako kolektivního statutárního orgánu, nemůže dlouhodobě vykonávat svou funkci, volí krajskýn výbor ze svého středu nového předsedu
 8. Krajský výbor jedná podle jednacího řádu

§22

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Stanovy Klubu bechtěreviků ČR z.s., jakož i interní předpisy a směrnice, vydané Statutárním orgánem KB ČR, jsou závazné pro všechny členy spolku, pro krajské organizace, pro pobočné spolky i pro všechny orgány KB ČR
 2. Klub bechtěreviků ČR z.s. je , nabytím účinnosti těchto stanov, právním pokračovatelem občanského sdružení Klub bechtěreviků o.s., registrovaného u Ministerstva vnitra ČR pod registračním číslem VSP/1-17739/90-R a spolku Klubu bechtěreviků o.s., zapsaného  va spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 806
 3. Text těchto stanov byl shválen na Shromáždění delegátů KB ČR dne 19. 5. 2018
 4. Tyto Stanovy nabývají účinnosti datem registrace ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze
 5. Tyto Stanovy nahrazují v celém rozsahu dosud platné stanovy Klubu bechtěreviků o.s. ze dne 18. 4. 2015

 

V Praze dne 19. května 2018

   

Přihlášení a registrace  

   

Novinky e-mailem  

   

FAQ - časté dotazy  

   

Počet přístupů  

5487631
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
135
1602
7887
5467333
31974
55856
5487631
Tvoje IP: 3.92.91.54
2024-07-19 02:23
   

Plán akcí

   

Sponzoři a dárci

   

Ze společných akcí

   

Účetní uzávěrka

   
© Klub bechtěreviků ČR z.s.