Aktuality

   

Prohlášení Republikového výboru NRZP ČR k dopadu inflace na OZP

Republikový výbor NRZP ČR na podnět předsednictva NRZP ČR a členských organizací posoudil současný dopad zdražování energií, pohonných hmot, potravin, ale i dalších komodit na osoby se zdravotním postižením. Současná výše inflace, která činila v březnu 2022 více než 12 %, významným způsobem zasahuje do života lidí se zdravotním postižením, kteří nejsou schopni trvale pracovat, a jejich hlavním příjmem je invalidní důchod.

Každý den se na Národní radu osob se zdravotním postižením ČR obrací lidé se zdravotním postižením s tím, že současné zdražování se stává pro ně neúnosné. Zvláště zvyšování cen pohonných hmot dopadá těžce na rodiny se zdravotně postiženými rodinnými příslušníky, které musí denně dovážet svými automobily své blízké za prací, k lékaři, vozí děti se zdravotním postižením do speciálních škol, do denních stacionářů a podobně a nejsou schopni uhradit zvyšující se náklady. Považujeme tuto situaci za opravdu velmi vážnou a musíme s lítostí konstatovat, že dosavadní kroky vlády jsou pro tuto skupinu lidí zcela neúčinné. Jsme si velmi dobře vědomi současné tíživé situace a událostí, které ovlivňují ceny pohonných hmot. Na druhou stranu je potřeba také chápat tisíce občanů, kteří mají, mimo svoje každodenní starosti, ještě starost o péči o své velmi těžce zdravotně postižené rodinné příslušníky. Prohlášení o šetření a omezení jízd jsou vůči těmto lidem bezpředmětná. I přes zvýšení životního minima a zvýšení důchodů, zůstává ekonomická situace rodin se zdravotně postiženým členem velmi obtížná a dlouhodobě neudržitelná.

Republikový výbor NRZP ČR, vědom si obtížné situace rodin, které pečují o své rodinné příslušníky a seniory se zdravotním postižením, se obrací s naléhavou žádostí na Vládu České republiky a Parlament České republiky, aby řešily jejich složitou situaci. Jsme si vědomi toho, že současná ekonomická situace naší země je komplikovaná, jsme však přesvědčeni o tom, že je možné zachovat standard kvality života těchto lidí.

Jsme přesvědčeni, že náš apel je aktuální, protože dochází k ustálení vysokých cen energií, pohonných hmot a dalšího zboží a je nezbytné na nastalou situaci reagovat, jinak osobám se zdravotním postižením a jejich rodinným příslušníkům hrozí významné snížení kvality života.
NRZP ČR je připravena k diskusi s představiteli vlády a Parlamentu o míře kompenzací vysoké míry inflace, aby se lidé se zdravotním postižením nestali první obětí zdražování.

V Praze dne 28. 4. 2022

Za Republikový výbor NRZP ČR: Mgr. Václav Krása

Nejlepší nemocnice 2022

Vážení kolegové, rádi bychom Vás informovali o tom, že máte opět možnost hodnotit kvalitu českých nemocnic prostřednictvím speciálního celostátního průzkumu Nemocnice ČR 2022. Pokud jste v roce 2022 byli pacientem některé z českých nemocnic, pomozte nám prosím tuto nemocnici ohodnotit vyplněním jednoho z následujících anonymních dotazníků:

HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-hospitalizovani.html?_=13

AMBULANTNÍ PACIENTI: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-ambulantni.html?_=13

Možnost hlasování je otevřena od 1.2.2022 do 31.8.2022.

Cílem tohoto průzkumu je sestavit žebříček nemocnic dle míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních a hospitalizovaných pacientů.

Výsledky 17. ročníku celostátního průzkumu Nemocnice ČR 2022 budou představeny na konci listopadu v rámci odborné konference Efektivní nemocnice 2022, kterou realizuje nezisková organizace HealthCare Institute o.p.s. zabývající se zvyšováním kvality a efektivity péče v nemocnicích.

Žebříčky českých nemocnic a zdravotních pojišťoven pro rok 2022 naleznete také na konci listopadu v celostátních médiích a na webových stránkách
www.nejlepsi-nemocnice.cz.

Předem děkujeme za Váš čas i ochotu podílet se na zvyšování kvality poskytované zdravotní péče v českých nemocnicích.

Příspěvek na mobilitu a dálniční poplatky

Vážení přátelé,

obdrželi reakci pana ministra Mariána Jurečky na Prohlášení předsednictva NRZP ČR, kterým jsme oslovili předsedu vlády Petra Fialu a pana ministra M. Jurečku, a to ve věci zdražování pohonných hmot a energií.

Pan ministr M. Jurečka v zásadě neodmítl zvýšení příspěvku na mobilitu s tím, že sám upozornil na poslanecký návrh, kde se navrhuje zvýšení příspěvku na mobilitu na 825,- Kč. V této věci jsme měli také jednání s předsedou Výboru pro sociální politiku panem Vítem Kaňkovským a on nám také potvrdil, že se uvažuje o zvýšení příspěvku na mobilitu, aby došlo k určité náhradě za výrazné zdražení pohonných hmot.  Vzhledem k tomu, že v Poslanecké sněmovně je již jeden návrh zákona na toto téma, mohlo by být projednání zákona poměrně rychlé. S panem předsedou Vítem Kaňkovským jsme také diskutovali možnost zvýšení příspěvku na péči a zdá se, že ani tato věc není nemožná, a že se o zvýšení příspěvku bude jednat. To je však na delší dobu, ale u příspěvku na mobilitu by změna mohla být schválena rychle.

Dále jsme v březnu jednali o dálničních poplatcích s ředitelem SFDI panem Zbyňkem Hořelicou. Oslovili jsme pana ředitele v souvislosti s tím, že zkušební provoz mýtných bran na dálnicích by měl končit koncem letošního roku a od příštího roku by mělo dojít k jejich plnému provozu. To by také znamenalo, že od tohoto data budou všechna vozidla, která projedou mýtnou bránou, zaevidována do systému, zda mají zaplacené dálniční poplatky. Protože držitelé parkovacích průkazů jsou osvobozeni od dálničních poplatků, vedlo by to k tomu, že by majitelé těchto vozů byli neustále sankcionováni za nezaplacení dálničních poplatků. Této věci se chceme vyhnout.

Pan ředitel SFDI nám sdělil, že zatím bude i v roce 2023 pokračovat zkušební systém mýtných bran. Dosud není připravena novela zákona, která by upravovala, jak řešit odpuštění poplatků u výše uvedených držitelů parkovacích průkazů a tím také průkazů ZTP a ZTP/P. Ve svých důsledcích to znamená, že od roku 2023 se vůbec nic nemění v otázce odpuštění dálničních poplatků. Systém zůstane zatím tak jak je, to znamená, že parkovací průkazy, které jsou vydávány obcemi na základě průkazu ZTP a ZTP/P, budou i nadále přenosné a je možné parkovací průkaz přenášet z auta do auta. 

Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR

Z informace NRZP upravil Dr. Jindřich Fanta, předseda KB ČR

Zvýšení životního minima se promítne i do dávek pro OZP

Vážení přátelé,

někteří z vás víte, že od 1. dubna 2022 se zvýšilo životní a existenční minimum o 10 %. Domníváme se, že zvýšení mohlo být ještě vyšší, ale vláda rozhodla takto. Zvýšení životního minima se promítne především do dávek hmotné nouze, ale promítne se i do dávek, které jsou určeny pro osoby se zdravotním postižením.

Zvýšení životního minima se projeví u příspěvku na zvláštní kompenzační pomůcku, protože se navýšil příjem žadatele, do kterého je možné poskytnout tento příspěvek. Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením stanoví v § 10 výši příspěvku na zvláštní pomůcku. Uvedené odstavce § 10 přesně popisují jednotlivé podmínky získání příspěvku:

(1) Na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je nižší než 10 000 Kč, se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu9). Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje částku životního minima podle věty první.

(2) Výše příspěvku na zvláštní pomůcku podle odstavce 1 se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 1 000 Kč.

(3) Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 10 000 Kč, se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč, s výjimkou příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny, jehož maximální výše činí 400 000 Kč.

(4) Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti podle odstavce 3, krajská pobočka Úřadu práce s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu9) určí nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč.

(5) Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla, není-li dále stanoveno jinak, činí:

 1. a) 200 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven šestnáctinásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu9) nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě,
 2. b) 180 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než šestnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven sedmnáctinásobku této částky,
 3. c) 160 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než sedmnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven osmnáctinásobku této částky,
 4. d) 140 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než osmnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven devatenáctinásobku této částky,
 5. e) 120 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než devatenáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven dvacetinásobku této částky,
 6. f) 100 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvacetinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a).

(6) Bylo-li motorové vozidlo zakoupeno před podáním žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku a cena, za kterou bylo zakoupeno, byla nižší, než by byla výše příspěvku na zvláštní pomůcku určená podle odstavce 5, stanoví krajská pobočka Úřadu práce výši příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla ve výši ceny, za kterou bylo motorové vozidlo zakoupeno.

(7) Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč nebo 850 000 Kč, jestliže byl v této době poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny. Od vyplacených částek se při určování součtu odečítají částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto.

Zvýšení životního minima tudíž znamená, že na příspěvek na pomůcku může dosáhnout více žadatelů, protože jejich příjem nemusí dosáhnout uvedené násobky životního minima.

Zvýšení životního minima se také dotýká příspěvku na péči. Podle § 12 zákona o sociálních službách je možné zvýšit příspěvek na péči u příjemců příspěvku ve věku do 18 let, a to za těchto podmínek:

(1) Zvýšení příspěvku podle § 11 odst. 3 náleží

 1. a) nezaopatřenému dítěti22) do 18 let věku, kterému náleží příspěvek, s výjimkou
 1. dítěte, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
 2. dítěte, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek,
 3. dítěte, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež, a
 1. b) rodiči, kterému náleží příspěvek, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku,

jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu27).

(2) Zvýšení příspěvku náleží v kalendářním měsíci, v němž se vyplácí příspěvek.

Zvýšení životního minima znamená, že dochází k rozšíření příjemců dávek dle výše uvedených znění obou zákonů, tedy zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, protože se zvyšuje příjmová hranice pro přiznání příspěvku.

Vážení přátelé, často se na nás obracíte, zda dojde k valorizaci příspěvku na mobilitu a příspěvku na péči. O zvýšení příspěvku na mobilitu se již aktivně jedná a je reálné, že v tomto případě může dojít ke zvýšení částky. Situaci kolem příspěvku na péči je složitější a valorizace výše příspěvku bude pravděpodobně později.

Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR

Z informace NRZP upravil Dr. Jindřich Fanta, předseda KB ČR

   

Přihlášení a registrace  

   

Novinky e-mailem  

   

FAQ - časté dotazy  

   

Počet přístupů  

4185846
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
1732
4212
17713
4159474
9570
67356
4185846
Tvoje IP: 35.172.224.102
2022-12-04 21:19
   

Plán akcí

   

Sponzoři a dárci

   

Ze společných akcí

   

Účetní uzávěrka

   
enfrdeitptrues
© Klub bechtěreviků ČR z.s.